Reglement

Posted by .

WEDSTRIJDREGLEMENT – REGLEMENT DE L’EPREUVE
REGLEMENTATION OF THE RACE
Artikel 1. Organisatie – Organisation – Organisation:
De Kustpijl wordt ingericht door vzw WSC Heist Sportief onder de reglementen van de UCI. Het secretariaat van de organisatie bevindt zich op het volgende adres Esdoornstraat 32 8300 Knokke-Heist . De wedstrijd heeft plaats op zaterdag 13 oktober 2018.
De Kustpijl est organisé par le vzw WSC Heist Sportief, sous les règlements de l’UCI. Le sécretariat de l’organisation se trouve à l’adresse: Esdoornstraat 32 8300 Knokke-Heist. L’épreuve se dispute le samedi 13 octobre 2018.
De Kustpijl is organised by vzw WSC Heist Sportief, under the reglementation of the UCI. The office of the organisation is located at the adress: Esdoornstraat 32 8300 Knokke-Heist. The race is to be held on Saterday 13 october 2018.
Artikel 2. Deelname – Participation – Participation:
De wedstrijd staat open voor renners van UCI Professionele Continentale Teams (van het organiserende land), UCI Continentale Teams, Nationale Teams, Regionale Teams en Clubteams , volgens artikel 2.1.005 van het UCI-reglement. Het aantal deelnemers per ploeg is minimaal 5 renners en is beperkt tot 7 renners, volgens artikel 2.2.003 van het UCI-reglement.
L’épreuve est ouvert aux Teams Continentals Pro UCI (du pays organisant), Teams Continentals UCI, Teams National, Regional et Clubs, suivant l’article 2.1.005 du réglement UCI. Le nombre de coureurs par équipe d’au moins 5 coureurs et est limité à 7 coureurs, selon l’article 2.2.003 du réglement-UCI.
The event is open for UCI Professional Continental Teams (of the organising country), UCI continental Teams, National Teams, Regional Teams and clubs. The number of participants per team is at least 5 riders and limited to 7 riders, according to article 2.2.003 of the UCI-regulations.
Artikel 3. UCI-klassement – Classement UCI – UCI Points Scale
De wedstrijd heeft een 1.2 klassering en conform het UCI reglement, artikel 2.10.031, zijn volgende punten te behalen voor het individueel UCI-klassement: 40 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 – 3 – 3 – 3.

L’épreuve est classée 1.2 et attribuée, conformément au réglement UCI, article 2.10.031, pour le classement-UCI individuel: 40 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 – 3 – 3 – 3

The race is a UCI 1.2. race and is awarded, according to article 2.10.031 of the UCI-regulations, with the following points: 40 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 – 3 – 3 – 3

Artikel 4. Permanentie – Permanence – Race Headquarters

De permanentie bevindt zich in Taverne De Raan Zeedijk 299A (Hoek Parkstraat/Zeedijk), 8300 Knokke-Heist op zaterdag 13 oktober 2018 vanaf 09u00 tot 18u30. De inschrijving van de deelnemers en afhaling van de rugnummers gebeurt door de ploegleiders in de permanentie van 09u30 tot 10u45 op 13/10/2018. De briefing van de ploegleiders , georganiseerd volgens artikel 1.2.087 van het UCI-reglement, en in tegenwoordigheid van de leden van het college, is voorzien om 11u00, en heeft plaats in de permanentie.
La permanence se trouve à l’adresse suivante Taverne De Raan Zeedijk 299A (Coin Parkstraat/Zeedijk), 8300 Knokke-Heist le 13/10/2018 de 9h00 à 18h30. La confirmation des partants et le retrait des dossards par les responsables d’équipes se fait à la permanence de 09h30 à 10h45 le 13/10/2018. La réunion des directeurs sportifs, organisée suivant l’article 1.2.087 du règlement-UCI, en présence des Membres du Collège des Commissaires, est fixée à 11h00 et aura lieu à la permanence.
The race headquarters shall be open starting on Saterday 13/10/2018 from 9.00 am till 6.30 pm and located at the following address : Tavern De Raan Zeedijk 299A (Hoek Parkstraat/Zeedijk), 8300 Knokke-Heist
Team representatives are requested to confirm their starters and collect their race numbers at the race headquarters from 09.30 am till 10.45 am on the 13/10/2018. The team managers’ meeting, organized in accordance with article 1.2087 of the UCI-regulations, in the presence of the members of the commissaries’ panel, is scheduled for 11.00 am at the race headquarters.
Artikel 5. Radio-Tour
Frequentie/frequence/frequency: 164.63125 Mhz.
Artikel 6. Prijzenverdeling – Prix attributes – Prizes
6.010 euro
De prijzen worden toegekend volgens de reglementen van de UCI:
Les prix suivants sont attribues conformes le règlement UCI:
The prizes are awarded following the UCI rules:

1. € 2.425 2. € 1.210 3. € 607 4. € 305 5. € 240
6. € 180 7. € 180 8. € 118 9. € 118 10. € 57
11. € 57 12. € 57 13. € 57 14. € 57 15. € 57
16. € 57 17. € 57 18. € 57 19. € 57 20. € 57
Artikel 7. Dopingcontrole – controle anti-dopage – anti doping control
De dopingcontrole zal plaatsvinden in Taverne De Raan Zeedijk 299A (Hoek Parkstraat/Zeedijk), 8300 Knokke-Heist. Het dopingreglement van de UCI is van toepassing op deze wedstrijd. Eveneens is de Belgische antidopingswet van toepassing. Elke renner is persoonlijk verantwoordelijk om zich te vergewissen of hij aangeduid is voor de medische controle.
Le contrôle anti-dopage a lieu au Taverne De Raan Zeedijk 299A (Coin Parkstraat/Zeedijk), 8300 Knokke-Heist. Le règlement antidopage de l’UCI s’applique intégralement à la présente épreuve. En outre, la législation antidopage Belgique, s’applique conformément aux dispositions de loi de pays.
Anti-doping testing station is in Tavern De Raan Zeedijk 299A (Corner Parkstraat/Zeedijk), 8300 Knokke-Heist. The UCI antidoping regulations are entirely applicable to the event. Moreover, and in conformity with the law of Belgium, the Belgian antidoping legislation is applicable in addition to the UCI antidoping regulations. Each rider is responsible to check if he is selected for the medical control.
Artikel 8. Huldiging – Protocole – Award Ceremony
Volgens het artikel 1.2.112 van het UCI-reglement zijn de eerste 3 renners verplicht zich aan te bieden aan de aankomstlijn voor de huldiging.
Conformément à l’article 1.2.112 du règlement UCI, les 3 premiers coureurs doivent se présenter au protocole
In accordance with article 1.2.112 of the UCI rules, the first 3 riders must attend the official awards ceremony.
Artikel 9. Kleedkamers – Vestiaires – Clothing Facilities
Adres / Adresse / Adres : Sporthal Laguna Krommedijk 32 8300 Knokke-Heist (via Westkapellestraat )
Artikel 10. Foto-Finish
Links – à gauche – on the left side.
Arikel 11. Opstelling van de volgwagens – Ordre de départ des voitures techniques – Positioning of the team cars:
De clubwagens dienen zich op te stellen 20 min voor de start op de Zeedijk te Duinbergen . Na de Officiële start, kunnen de clubwagens hun plaats innemen volgens de orde van trekking. Tijdens de wedstrijd rijden alle wagens met gedimd groot licht en rechts van de baan.
Les chefs d’équipes rangeront leurs voiture, 20 min avant le départ, au Digue de mer à Duinbergen .Après le départ officiel, les voitures se rangeront d’après le numero d’ordre, attribué
après le tirage au sort. Pendant l’épreuve, toutes les voitures rouleront avec feux de croisement et toujours au côté droite de la route.
Team Cars are to be positioned 20 minutes before the start at the starting area, at the Sea Dike of Duinbergen . After the official start, team cars can take their place according to their
number drawn at the team manager’s meeting. During the race all following cars will have their headlights on and drive on the right side of the road.
Artikel 12. Boetes – Pénalités – Penalties
Voor de boetes zijn enkel de barema’s van de UCI van toepassing.
Le barème de pénalités de l’UCI est le seul applicable.
The UCI penalty scal is the only one applicable.
Artikel 13. Neutrale wagens – Assistance technique neutre – Neutral technical support
De neutrale technische bijstand wordt verzekerd door Neutrale Wagens Service (3 neutrale wagens).
Le service d’assistance technique neutre est assuré sur Neutrale Wagens Service (3 véhicules neutres).
The technical support service is handled by Neutrale Wagens Service (3 neutral cars).
Artikel 14. Bevoorrading – Modalites de ravitaillement – Feeding procedures
Heistlaan – Knokke-Heist
Bevoorrading in de aankomstzone is verboden, evenals in de eerste 50 en laatste 20 kilometer.
Artikel 15. Tijdslimiet/Délai d’arrivée/Finishing Time Limits
De tijdslimiet aan de finish bedraagt 8%, in uitzonderlijke omstandigheden kan de jury in overleg met de organisatie deze limiet verhogen.
Le délai d’arrivée est de 8 %, dans des circomstances exceptionels le jury, en commun accord avec l’organisation, peut augmenter ce délai.
The finishing time has been set at 8%, the limit may, in exceptional circumstances, be increased by the Commissaires’ Panel in agreement with the organiser.

Comments are closed.